Quản trị sản xuất

Xây dựng hệ thống lập kế hoạch và triển khai các hoạt động sản xuất theo quy trình đồng bộ. Từ nguồn cung ứng nguyên vật liệu đến việc Quản lý - Vận hành các hoạt động sản xuất tại cơ sở